منو اصلی
آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 2768 | کل بازدید : 262943 
دوشنبه ٢٨ آبان ١٣٩٧
 

استرس ومقابله با آن

هريك از  ما درطول زندگي خويش استرس را تجربه مي كنيم . استرس جزء لازم و ضروري زندگي و نتيجه اجتناب ناپذير تعامل يا محيط است. استرس جزو جدانشدني تغييرات است . تغيير درزندگي يعني تنوع و چاشني زندگي است كه به طوراجتناب ناپذيري چالش ها، مقتضيات و تهديدات ممكن را به همراه  دارد . اگر بتوانيم اين تغييرات ،‌تهديدات و چالش ها را مديريت كرده و به نحو موثري  باآنها برخورد نمائيم يك زندگي شادتر، سالم تر و بسيار موفق تر مهيا خواهيم كرد. براي اين كار بايد بدانيم كه استرس چيست چه علائمي درما ايجاد مي كند و چگونه سلامت و عملكرد ما را تحت تاثير قرار مي دهد وچگونه مي توان آن را مديريت كرد.

خيلي ازافراد استفاده صحيح و علمي ازاسترس نمي كنند بلكه استرس رابه جاي اضطراب استفاده مي كنند. استرس به معناي اضطراب و نگراني نيست بلكه دوباره سازگار شدن با تغييرات  وتحولات زندگي است .براي فشاري كه فردنسبت به تهديدات و تغييرات بيروني دروني تجربه مي كند استرس مي گويند.

هرتغيير و تهديدي درافراد مختلف ميزان استرس متفاوتي ايجاد مي كند  چراكه ميزان استرس درهرفردي به ا اونسبت به ميزان توانايي اش جهت بااسترس بستگي دارد هرچقدر ادراك فرد را ميزان توانايي اش كمتر باشد استرسي كه متحمل مي شود بيشتر خواهد بود.

طبقه بندي استرس ها

استرس ها برچند اساس طبقه بندي مي شوند.

1-             براساس شدت و فراواني

الف- استرس هاي فاجعه آميز  مثل سيل زلزله جنگ كه تغييرات بسيار شديد درزندگي افراد ايجاد مي كنند.

ب- استرس هاي عادي زندگي : اين نوع استرس ها درزندگي همه انسان ها رخ مي دهد وهمه آن را به نوعي تجربه مي كنند مثل ازدست دادن عزيز- بدهكاري- ازدست دادن كار- امتحان ازدواج قبولي دردانشگاه كه به طور مكرر وفراوان رخ مي دهند.

ج استرس هاي خرد : اين استرس ها شدت بسياركمي دارند ولي به تعداد فراوان درزندگي رخ مي دهد. مثل ديررسيدن به اتوبوس كلاس درس صف ايستادن- گرما- سرما- آلودگي صوتي هوا كه به دليل  تعددوقوع شان مشكلاتي نيز درزندگي فرد ايجاد مي كنند.

2-             طبقه بندي استرس براساس كيفيت

الف: استرس هاي منفي ياديسترس كه اين استرس ها مربوط به رويدادهاي منفي و ناخوشايند مي باشد ازجمله مرگ عزيز- طلاق بيماري

ب- استرس هاي مثبت يا سترس :‌اين استرس ها مربوط به اتفاقات و تغييرات  خوشايند و مثبت مي باشد ازجمله شاغل شدن به ازدواج تولدنوزاد

چگونه اتفاقات مثبت مثل اتفاقات منفي ايجاد ا سترس  مي كنند؟ براي جواب دادن به اين سوال بهتراست به تعريف استرس دوباره توجه كنيم گفته شد كه هرتغييري استرس است چه تغييرش خوشايند باشد چه ناخوشايند ،‌زيرا اين تغييرات باعث مي شود كه فرد متعادل قبلي خودرا ازدست داده و شرايط زندگي اش به هم بخورد وفرد تحت فشار خاص تلاش مي كند كه باشرايط  وموقعيت جديد زندگي خودش را سازگار نمايد اين دوباره  سازگار شدن ويافتن تعادل  به جسم وروان فرد فشار وارد مي كند.

3-             طبقه بندي براساس مدت زمان

الف- استرس هاي حاد يا كوتاه مدت:‌  اين نوع استرس ها مدت زمان محدود وكوتاهي دارند و فرد زمان زيادي  را صرف مقابله با آنها نمي كند مثل مشاجره درمحل كار به قطع شدن  حقوق براي چندماه شكستن دست و...

ب- استرس هاي مزمن : اين استرس ها بلند مدت وطولاني هستند وممكن است سالها فرد را درگيرنمايد مثل ا بتلا به يك بيماري مزمن ،‌داشتن فرزند معلول- مراقبت از سالمند- بدهكاري مشاجرات هميشگي والدين هرچقدر استرس مزمن تر شود آسيب هاي جدي تري برجاي مي گذارد.

عواملي كه منبع استرس هستند:‌

1-    عوامل محيطي :  بلاياي طبيعي شرايط جوي ترافيك آلودگي جوي و صوتي

2-    عوامل اجتماعي:  مشكلات مالي و اقتصادي اختلافات بين فردي مرگ عزيزان فشارهاي اجتماعي وسياسي

3-    عوامل فيزيولوژيك: بيماريها- سالمندي- بلوغ- تغييرات هورموني قبل از قاعدگي وبعداززايمان

4-    افكار : نوع افكار مادربرداشت ماازوقايع وتغييرات نيز درميزان استرس وارده دخيل بوده و مي تواند ميزان فشار را كاهش يا افزايش دهد  .به عنوان مثال،فردي بيماري يكي از نزديكان خودرا به بخت واقبال خود نسبت مي دهد وفشارزيادي متحمل مي شود درحالي كه فردي ديگر آن را به عنوان يك امتحان الهي مي بيند كه خيلي از انسانها بوسيله آن امتحان مي شوند، اين فرد فشار كمتري را متحمل مي شود. نكته مهمتر اينكه نوع فكروديگر فرد نحوه مقابله بااسترس ونوع تصميم گيري اورا دربرابر مسائل واتفاقات تعيين مي كند.

عوامل فشار را  درماچه علائم ونشانه هايي ايجاد مي  كند

باتوجه به اينكه انسان وجودي چند بعدي  است ،‌استرس نشانه هايي را درابعاد وجودي انسان به وجود مي آورد .

اولين گام درنحوه مديريت استرس يا حمايت ازديگران به هنگام استرس شناختن نشانه هاي استرس مي باشد:‌

1-    نشانه هاي جسماني : انواع سرودها اختلال درخواب- اشتها: كاهش وزن تپش قلب  - حالت تهوع احساس خستگي شديد ونامتناسب  باميزان فعاليت و  مشكات گوارشي  عوارضي استرس مي باشد.

دراثر استرس  هاي طولاني مدت ومزمن يكي از اندام ها ودستگاههاي بدن كه ضعيف تر ازبقيه است دچار مشكل مي شود وبيماري مربوط به آن قسمت بدن درفرد  ظاهر مي شود اندام هاي ضعيف هرانساني دربراي استرس  مقاومت كمتري  دارند وبرهمين اساس افراد به زخم معده آسم- ميگرن- كوليت- بيماريهاي قلبي جوش هاي پوست اگزما- كهير- آرتريت روماتوئيد وانواع پشت دردها وكمردردها مبتلا مي شوند.

بعد رواني : اضطراب بي قراري بي حوصلگي عصبانيت حساس شدن زود ازكوره دررفتن تحمل  پايين فقدان نشاط و شادابي نداشتن شورو  شوق- احساس تنهاي ودرماندگي اختلال درقضاوت افكارمنفي  - ياس نااميدي ازدست دادن تمركز- فراموشي اشكال درتصميم گيري  - خواب هاي بدو كابوس هاي شبانه ازعلائم  ونشانه هاي رواني استرس مي باشد يكي ازمهمترين  بيماريهاي رواني كه بااسترس ارتباط دارد ا فسردگي است اگرچه درمان افسردگي خيلي پيچيده نيست ولي بسياري از مردم متوجه نمي شوندكه به اين بيماري دچار شده اند بنابراين  دنبال درمان نبوده و افسردگي آنها پيشرفت مي نمايد وروزبه روز مشكلات پيچيده تري روبه رو مي شوند و زمينه ابتلا به آسيب هاي اجتماعي  درافراد فراهم  مي گردد.

عاطفي

علائم بعد اجتماعي  : كاهش  روابط اجتماعي  - ناسازگاري درروابط اجتماعي  - اجتناب  ازموقعيتهاي اجتماعي- رهاكردن فعاليت هاي اجتماعي و تفريحي  - عدم شركت درمجالس و ميهماني  ها و... ازعلائم اجتماعي استرس درافراد مي باشد كه درصورت عدم مقابله صحيح بااسترس وطولاني شدن مدت و شدت آن فرد ممكن است دچارانواع آسيب هاي اجتماعي ازجمله اعتياد خودكشي فرارازمنزل بزهكارمي شود.

بعد معنوي :  كاهش فعاليت ها وعلايق معنوي و ديني تعارض بامعني  زندگي وارزش ها كاهش فعاليتهاي خلاقانه تعارض باباورهاي انساني و اخلاقي  ازعلائم ونشانه هاي بعد معنوي استرس مي باشد. اينكه براي چه به دنياآمده ام.زندگي ميكنيم كه چه شود؟ اين همه تلاش كن آخرش چي؟

نحوه مقابله با استرس

زندگي بدون استرس  امكان پذيرنيست .انسان درهمه شرايط تحت استرس  قراردارد،‌ولي آنچه كه بسيار تعيين كننده است نحوه برخورد هركس با استرس هاي موجود درزندگي است آسيب زابودن  استرس به ميزان زيادي به نحوه مقابله هاي فرد بستگي دارد. منظور ازمقابله  كوشش ها و تلاش هايي است كه فرد انجام مي دهد. ميزان استرس راازميان  بردارد يابه حداقل برساند و يا تحمل كند. هميشه هم نمي توان منبع استرس راازميان برداشت بلكه درمواردي مي توان آن را كاهش داد ودرموارد ديگر كوشش هاي مقابله اي  ، صرف تحمل كردن استرس موجود مي باشد. كوشش هاي مقابله اي  گاه به صورت انجام دادن كاري ،‌فعاليت گاه به صورت انجام دادن فعاليتهاي ذهني و رواني است به اين ترتيب مي توان گفت كه دونوع مقابله وجود دارد:

1-    مقابله هاي مساله دار

2-    مقابله هاي هيجان مدار

دراكثر مواقع مقابله اي سالمتر است كه ازدونوع مقابله استفاده گردد:

مقابله مساله دار : دراين نوع مقابله فردسعي مي كنددربرابر استرس كاريافعاليتي  ويااقدام خاصي انجام دهد تا استرس ازبين رفته ياميزان آن كمتر شده يابتواند آن را تحمل نمايد مثل :‌راهنماي  خواستن مشاوره گرفتن برنامه ريزي كردن جمع كردن اطلاعات مطالعه كردن استفاده ازروش حل مساله و...

مقابله هاي هيجان مدار:  دراين نوع مقابله فرد كار خاصي انجام نمي دهد بلكه فقط سعي مي كند كه خودرا آرام نموده و ناراحتي خودرا تسكين دهد ازجمله دعاكردن- نيايش كردن گريه كردن بي قراري كردن ابراز خشم كه  ممكن است به صورت سلام وناسالم باشد- دل داري دادن به خود- مثبت انديشي توكل به خدا صبر  درددل كردن با دوستان و... كه اين نوع مقابله ها اگرسالم باشند زمينه رابراي استفاده ازمقابله هاي مساله مدار فراهم مي سازند.

نذر كردن دعاكردن نيايش كردن بخشودن وگزفت كردن به خدا سپردن توكل صبر- جزءمقابله هاي مذهبي هستند كه دردسته مقابله هاي هيجان مدار قرار مي گيرند.

هم مقابله هاي مساله مدار  وهم  هيجان مدارمي توانند سالم يا ناسالم باشند مقابله هاي ناسالم نه تنها مشكل واسترس فرد را كاهش  نداد بلكه مشكلات فرد را چند برابرساخته و استرس وي راافزايش مي دهند  شايد براي كوتاه مدت جوابگو باشندولي دردراز مدت  اثربخشي نخواهند شد. كلا هرمقابله اي كه سلامت جسمي رواني اجتماعي ومعنوي فرد را به خطربيندازد مقابله ناسالم مي باشد چون به دزدي كردن فرار ازمنزل  - متوسل شدن به زور و پرخاشگري ارعاب بزهكاري حيله بازي  - خودكشي و... كه مقابله هاي مساله  مدار ناسالم مي باشند.

اعتياد پناه بردن به موادمخدر- بدگويي رفتارهاي تكانش و پرخاشگري  - پناه بردن به خواب  وخيال خرافات- فال و فال گيري نمونه هايي  مقابله هاي هيجان مدار ناسالم هستند.

لازمه استفاده ازمقابله  هيجان مدار ومساله مدارسالم ، مجهز بودن به مهارتهاي زندگي از جمله مهارت خودآگاهي جراتمندي  - ارتباط موثر حل مساله تصميم گيري  مديريت خشم  وفرمان مي باشد كه براي داشتن زندگي  سالم لازم وضروري هستند زمانيكه  فرد داراي  مهارتهاي مورد نظر  مي باشد ادارك وي ازتوانايي  هاي خود جهت  مقابله با استرس ورويدادهاي افزايش يافته  ومقابله سالمتري  خواهد داشت و آسيب هاي كمتري هم تجربه خواهد كرد.

چگونه ميتوان در برابر استرس ها ازخود مراقبت كرد:

1-    به نيازهاي جسماني خود توجه داشته باشيد خواب و استراحت كافي - تغذيه سالم و ورزش مناسب داشته باشيد.

2-    اعتماد به نفس خود را ارتقاءبخشيد- واقع بين باشيد، ازكمال گرايي روي برگردانيد تعجيل راكنار بگذاريد  باآرامش امورخودرا انجام دهيد- سرگرم تفريحي براي خودداشته باشيد يكسري ازكارها رابه ديگران محول كنيد درچارچوب توانايي مالي خودتان زندگي  كنيد روش هاي آرام سازي  را ياد بگيريد (آرام سازي باعث مي شود احساس خوبي در بيرون و درون داشته باشيد)‌ محدوديت هاي خودرا بسنجيد ونه بگوييد اهداف كوتاه مدت تعيين كنيد وهيجانات خودرا به نحو صحيح بروزدهيد. تغييراتي درمحيط زندگي خود بدهيد ومهارتهاي مربوط به زندگي را يادبگيرد وتمرين كنيد تابه صورت مهارت هرلحظه  كه خواستيد ازآنها كمك بگيريد.

3-    روابط  اجتماعي خودرا گسترش دهيد باافراد فاميل- دوستان ارتباط داشته باشيد فعاليت هاي جديدي را تجربه كنيد دربرنامه هاي گروهي شركت كنيد- ازشبكه هاي حمايت اجتماعي كمك بگيريد.

4-    معناي خودرا اززندگي را ارتقاءبخشيد ديدگاه مثبتي به زندگي داشته باشيد- اهداف زندگي  وانساني  متعالي داشته باشيد و فعاليت هاي خلاقانه وهنري داشته باشيد.

خوب نظرشما درمورد استرس هايي كه داريد و راههاي مقابله اي كه استفاده مي كنيد چيست ؟

آيا راههاي مقابله كه داشتيد درمديريت استرس  شما موثرهستند يا نه ؟ چنانكه مايل هستيد بيشتر بتوانيد استرسهاي خويش رامديريت نماييد از يك مشاور و روان شناس مي توانيد كمك  بگيريد.

 

 

دانشگاه علوم بهزیستی...تماس با دانشگاهمراکز پژوهشیگروه های آموزشیمراکز درمانینقشه سایت دانشگاه

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved . دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی