منو اصلی
آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 3434 | کل بازدید : 262923 
دوشنبه ٢٨ آبان ١٣٩٧
 

احساس تنهايي و مقابله با آن

باكمي دقت و توجه به اوضاع واحوال روانشناختي دانشجويان ورودي جديد ميتوان به حالت روانشنا ختي خاص دانشجويان غيربومي پي برد. درچهره  تعدادي ازآنان غباري ازناراحتي ،غمكيني ، درماندگي و تعجب ديده مي شود. برخي از آنان به محض ورود به دانشگاه دچار«غم غربت» مي شوند كه نشانه اصلي آن «احساس تنهايي» است . احساس تنهايي چيست؟ چه علامتي دارد ؟‌چه عواملي باعث ايجاد احساس تنهايي  مي شود ؟‌آيا احساس  تنهايي مدوام نشانه بيماري است ؟ چه راههايي براي جلوگيري از تداوم احساس تنهايي وجود دارد؟

فردي كه احساس تنهايي مي كند فكر مي كند كه هيچ  كس درزندگيش نيست كه بتواند احساسات و تجارت خودرا با وي درميان بگذارد . خود را غير قابل قبول  و دوست نداشتني وبي ارزش درك مي كند  درحالي كه ديگران چنين دركي از او ندارند . احساس تنهايي ،احساس لذت ونشاط  زندگي را ازانسان گرفته و فشار رواني بيشتري برفرد وارد مي سازدوباعث خستگي جسمي و رواني فرد مي شود. تحقيقات نشان مي دهد دانشجويان  كه به مدت طولاني  احساس تنهايي بيشتري مي كنند با احتمال بيشتر، اضطراب و افسردگي شديد تري را تجربه مي كنند.

"احساس تنهايي"

باتنها بودن متفاوت است و لزوما ومعناي  تنها بودن نيست. ممكن است كسي  مدتها تنها باشد ولي احساس تنهايي نكند، ازسويي ديگر، فردي ممكن است در محيط آشنا با افراد آشنا احساس تنهايي  بكند البته احساس تنهايي درموقعيت هاي خاص تاحدودي طبيعي مي باشد؛‌ اگر چنانچه ازميزاني خاص فراتر برود و عملكرد شخص را مختل نمايد از حالت طبيعي خارج شده و نياز به مقابله دارد.

احساس تنهايي ، احساس انفعالي است و تداوم آن ناشي از اجازه منفعلانه افراد وانجام ندادن  اقدامي خاص جهت تغيير آن است. زماني كه افراد دچار اين احساس مي شوند، اميد وارند كه خود به خوداز بين مي رود ،درحالي كه نه تنها اين احساس  ازبين نمي رود  بلكه فرد با آن بيشتر درگير شده و دراحساسات مربوط به آن غرق مي شود و به گونه اي  به اين احساس  خوشامد گفته و پيامدهاي منفي متعددي  براي فرد ايجاد مي شود ازجمله : مشكل درپذيرفتن خطرهاي اجتماعي  ،ابراز وجود  ، بد بيني ، بدگماني نسبت به ديگران ، درگيريهاي اجتماعي،‌ارزيابي  منفي از خود وديگران ،تمايل به انتظار طرد از جانب ديگران واغلب دردانشجويان بصورت احساس افسردگي واضطراب ديده مي شود.

خوداين پيامد هاي منفي به نوبه خود احساس تنهايي رادرآنان پايدار ساخته و آنان را دلسرد كرده وميل وانگيزه اي براي رويارويي با موقعيتها وافراد جديد  درآنان باقي نمي گذارد. البته  دربرخي از موارد ممكن است  افراد يكه  دچار احساس  تنهايي مي شوند كاملا برعكس گروه قبلي  عمل نموده و به سرعت  وعميقا با مردم ، فعاليت ها و شرايط  درگيرشوند ؛ بدون اينكه  نتايج اين درگيريها را ارزيابي نمايند . تجربه احساس تنهايي خيلي مهم نيست بلكه نحوه برخورد بااين احساس  خيلي مهم است .

سبب شناسي احساس تنهايي

نوع نگرش و طرز تفكر :

برخي از روان شناسان معتقدند كه برداشت ازوقايع و تفسير  رويدادها  ازخود رويدادها مهم تر است، احساس تنهايي  لزوما با كمبود  يانبود شبكه ارتباطي  به وجود نمي آيد، بلكه برداشت ذهني فرد از چنين كمبودي ، احساس تنهايي را ايجاد مي كند، احساس تنهايي هنگامي بوجود مي آيد كه فرد داراي افكار غير منطقي درمورد تنهايي است. اگرچنانچه فرد فكر مي كند تنهايي اش ،غير قابل كنترل است ؛‌ازعوامل بيروني ناشي شده است يا پايدار و هميشگي است ،‌پيامدهاي منفي بيشتري را تجربه مي نمايد.

تفاوت بين روابط مطلوب اجتماعي درگذشته وروابط اجتماعي فعلي :

يكي ديگر ازعوامل ايجاد احساس تنهايي ،‌تفاوت بين روابط مطلوب اجتماعي فرد درگذشته وروابط  اجتماعي  او درحال حاضر است . هرچقدر فاصله وعدم هماهنگي بين اين دوبيشتر باشد، احساس تنهايي بيشتر خواهد بود . تغيير وتحولات زندگي ، انتقال ازيك شهر به شهر ديگر ، وارد شدن دريك محيطي با فرهنگهاي گوناگون ،زندگي دانشجويي و خوابگاهي و تجربه روابط نامطلوب  اجتماعي و بين فردي ،زمينه را براي ايجاد احساس  تنهايي افزايش مي دهد.

كمبود مهارتهاي اجتماعي :

فردي كه توانايي برقراري ارتباط سالم عاطفي منطقي ندارد وبه عبارتي ديگر فاقد مهارتهاي اجتماعي است ، دربين دوستان ،‌همكلاسيها  ، همكاران ، آشنايان و همسالان خود احساس بي كسي وتنهايي مي نمايد.

راههاي مقابله با احساس تنهايي

تغيير نوع نگرش وطرز تفكر:

تغيير نگرش فرد درمورد تنهايي و اينكه احساس تنهايي ويژگي قابل تغيير وقابل كنترل است ، ازعوامل بيروني ناشي  نشده و پايدار و هميشگي  نيست واينكه احساس تنهايي نشانه ضعف ، عدم بلوغ نبوده و نشانه نقص شخصيتي  نيز محسوب نمي شود، هرفردي ممكن است درهرسن و موقعيتي  ميزاني از اين احساس  راتجربه نمايد مي تواند  تاحدي ،ديدگاه فرد را نسبت به احساس تنهايي تعديل نمايد.

پذيرش و ابراز كردن احساس تنهايي‌:

براي متوقف كردن احساس تنهايي اولين قدم  پذيرفتن احساس تنهايي است ؛‌گاهي  پذيرفتن آن كاري مشكل است ،‌سپس احساس تنهايي بايد به شيوه اي مناسب مانند نوشتن ،‌ترسيم كردن ، رنگ آميزي كردن ،‌آواز خواندن  و ياهر روش مناسب ديگري  ابراز شود و قدم بعدي كشف عوامل مرتبط با احساس تنهايي است  كه به موازات كشف اين عوامل ،توانايي  فرد درتغيير دادن آنها افزايش مي يابد.

تلاش درجهت برقراري ارتباط عاطفي- اجتماعي  سالم با افراد :

انسان موجودي اجتماعي  است وپيوند اوباسايراعضاي جامعه لازمه زندگي اوست. سلامت  روان با اختلال رواني از متن روابط اجتماعي  حاصل  مي شود وتداوم  مي يابد، نياز انسان  به مبادله محبت ونياز به احساس  ارزشمندي ومنزلت اوباايجاد  ارتباط هاي دوستانه وسالم ودرفضاهايي كه روابط سالم عاطفي- منطقي وجود داشته باشد برآورده شده ، مسيررشد وشكوفايي  اوهموار مي شود، فرد به كسب هويتي موفق نائل شده ،‌درنتيجه كمتر از زندگي رنج مي برد و با شادابي وسلامتي خاصي به سوي آينده اي روشن مي نگرد.

دوستي هاي صميمي معمولا بتدريج رشد مي يابند به طوري كه افراد ياد مي گيرند احساسات دروني خودرا باهم درميان بگذارند،‌توجه داشته باشيد كه ازشتاب كردن درايجاد روابط صميمانه و درميان گذاشتن شتابزده احساسات دروني خود ،خودداري  كنيد و ازديگران نيز چنين  توقعي نداشته باشيد، واجازه بدهيد دوستي صميمانه روند طبيعي خود را طي نمايد.

يادگيري مهارتهاي اجتماعي و تقويت آن :

هرچه ارتباطهاي اجتماعي سالم بيشتري داشته باشيد، ازسلامتي جسمي ورواني  بالاتري  برخوردار خواهيد بودبراي آنكه ارتباط اجتماعي  وبين فردي  موثري داشته باشيد .لازم است اصول برقراري ارتباط اجتماعي را بدانيد ، آنها رابكار گيرند و باتمرين وتكرار آنها اين مهارت  را درخود تقويت نمائيد.

ارتقاء سطح آگاهي واطلاعات درمورد شرايط وموقعيتهاي جديد وروابط  حاكم برآن :

ازآنجائيكه  اطلاعات و آگاهي ، رفتار فرد را كنترل مي كند، كسب اطلاعات درمورد موقعيتها و شرايطي كه درآن حاكم است احساس  كنترل بيشتري برمحيط ايجاد نموده و درنتيجه فرد فشار رواني كمتري را تجربه خواهد كرد. آگاهي دانشجويان بويژه دانشجويان ورودي جديد ازمشكلات دوران تحصيلي مشكلات نظام آموزشي زندگي خوابگاهي  و دانشجويي ،موقعيتهاي مبهم را برآنان بصورت ملموس و مشخص درمي آورد و احساس احاطه بيشتر، ‌برمحيط راموجب مي  شود.

توجه به  رشد همه جانبه خود:

درمواردي ممكن است احساس تنهايي نشان دهنده  اين باشد كه نيازهاي مهمي برآورده نشده اند  ،‌نياز به گسترش  ارتباط دوستي ،‌نياز به يادگيري  مهارتهاي خاص ،نياز به شناخت بهتر  مي تواند ازاين نوع  نيازها باشد.

خودرا به صورت كل ببينيد ، فقط به اين دليل  كه نياز شما دردوستي ها و معاشرت  برآورده نشده واحساس تنهايي مي كنيد، نيازهاي ديگر خودرا نيز ناديده نگيريد تغذيه خوب روش منظم وخواب كافي داشته باشيد تحصيلات  ،‌سرگرمي ها  و ساير علايق  خودرا به حال  خود رها نكنيد، ازاوقات تنهايي  براي شناخت خود بهره بگيريد و انرا فرصتي براي رشد استقلال و آموزش براي رسيدگي  به نيازهاي عاطفي خودبدانيد.

توجه به نيازهاي معنوي:  ايمان و اميد به خداوند متعال  موجب مي شود كه درهمه حال حضور اورا در كنار خود احساس كرده و در رويارويي بامشكلات و سختي هاي زندگي خودرا تنها احساس نكنيم، پذيراي خواست اودرهمه امور باشيم به سرعت خسته و نااميد نشده ، ديدگاهي مثبت و خوش بينانه نسبت به زندگي ومسائل آن داشته باشيم

دركل به نيازهاي زيستي- رواني اجتماعي معنوي :‌خود توجه كرده و همه ابعاد وجودي خود را رشد دهيد منتظر بمايند تااحساساتتان شمار ا به پيش  براند، حركت كنيد، احساسات خوب ،‌خود را به شما خواهند رساند.

اگر پس از بكارگيري  اين راهكارها ،از«احساس تنهايي »‌رنج مي بريد بهتراست يك مشاور يا روانشناس راملاقات نموده و كمكهاي بيشتري بگيريد.

رقيه امامي كندواني

كارشناس ارشد روانشناسي

 

دانشگاه علوم بهزیستی...تماس با دانشگاهمراکز پژوهشیگروه های آموزشیمراکز درمانینقشه سایت دانشگاه

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved . دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی